AVEKKIn taustaa

AVEKKIn kehittyminen menestyväksi toimintatapamalliksi

AVEKKIn tietynlaisena syntyhetkenä voidaan pitää Kuopion yliopistollisessa sairaalassa keväällä 2004 pidettyä kokousta, jonka tavoitteena oli yhdistää terveydenhuollon organisaatiot ja niissä toimivat henkilöt luomaan toimintatapamallia tilanteisiin, joissa ilmenee potilaiden hoitajiin kohdistamaa aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta tai niiden uhkaa. Asiaa haluttiin edistää yhteistyössä: AVEKKI -toimintatapamalli kehitettiin AVEKKI-hankkeen aikana 2005–2008. Toimijoina projektissa olivat Savonia-amk (hallinnoija), Niuvanniemen sairaala, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, Iisalmen ja Varkauden sairaalat, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pelastusopisto, Kuopion yliopisto ja Kuopion poliisi. Projektin aikoina valmistuivat ensimmäiset AVEKKI-kouluttajat ja toimintamallin kattava kouluttaminen aloitettiin. 

Teemaan liittyvä osaaminen lisääntyy, toimintaympäristöt ja toimintatavat muuttuvat, joten toimintatapamallinkin tulee kehittyä. Projektin päätyttyä AVEKKIn kehittämisestä on Savonia-amk:ssa vastanneet AVEKKI-keskuksen työntekijät. Kehittämistyö on sisältänyt muun muassa AVEKKI 1-koulutusten sisältöjen päivittämistä, kehittämistä ja kouluttajien pedagogisten taitojen lisäämistä. Aggression ennaltaehkäisyn, ennakointi- ja vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä ja laajuutta alleviivataan erityisesti nykypäivän AVEKIssa. 

On tärkeää, että AVEKKI-toimintatapamallia opiskelevat ymmärtävät sen riittävän laajasti ja siten ettei synny väärää käsitystä ”pelkästä väkivallanhallintakoulutuksesta”. AVEKKI-kouluttajalla on vaikutusmahdollisuuksia motivoida osallistujia toimimaan, tekemään työtään AVEKKIn mukaisesti.

AVEKKI-keskuksen työntekijöiden ja AVEKKI-kouluttajien yhteistyö kuntien, oppilaitosten, järjestöjen, turvallisuusalan asiantuntijoiden, työyhteisöjen ja työelämän projektien kanssa on merkittävää. AVEKKIiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty muun muassa opinnäytetöissä ja myös paikallisesti työyksiköissä ja -organisaatioissa. Yhteistyön ja teeman tutkimuksen avulla toimintamallin kehitystyö jatkuu.


 kuva etusivulle3b