Kehitys ja tutkimus

 kirjava  tutk.ja kehittkohtaan2

Kehittämis- ja tutkimustyö on jo sinällään yksi ammattikorkeakoulun lakisääteisistä tehtävistä.

AVEKKI-toimintatapamallia ja osaamiskeskuksen tarjoamia koulutuksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Juuri muokattavuus voidaan lukea AVEKKIn eduksi. Siitä, että koulutussisällöt on räätälöity tarkasti kohderyhmälle sopiviksi, on saatu erittäin hyvää palautetta. AVEKKIn sisältöä ohjaa moniammatillinen, kokenut ohjausryhmä, jonka koko ja toiminta on osoittautunut toimivaksi. Kehittämistyön ja koulutusten muokattavuuden reunaehdot eivät ole liian raskaat eivätkä liian pysyviksi tehtyjä.

Koulutuksesta kerätään systemaattisesti suullista palautetta. Lisäksi kirjallisia palautekyselyitä on tehty kymmeniä tuhansia. Näiden palautteiden analyysit ovat yksi keskeinen kehittämistyön perusta kuten myös AVEKKI-kouluttajilta kertauskoulutuksien yhteydessä saadut palautteet ja koulutuskokemukset.

Esimerkiksi vuosina 2009 ja 2013 päivitettiin AVEKKI-kouluttajilla oleva diamateriaali ja käytännön harjoitteiden tekniikoita ohjattiin yhä turvallisempaan suuntaan. Kouluttajien osaamisen tueksi kertauskoulutusten lisänä on tarjottu täydennyskoulutusta esimerkiksi hätävarjelu-teemasta ja sen kouluttamisesta. Vuonna 2015-17 kouluttajat osallistuvat toimintatapamallin päivityskoulutukseen, jonka jälkeen koulutukset pidetään päivitetyin tiedoin.

Tutkimustyö on pääosin keskittynyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöihin, myös väitöskirjatasoista tutkimusta on tekeillä. Lisäksi esimerkiksi sairaalat ovat tehneet omia tilastoselvityksiään väkivaltatilanteiden määristä ja on voitu osoittaa, että vähentyneillä väkivaltatilanteiden lukumäärillä ja AVEKKI-koulutusten käymisellä on olemassa yhteys.

AVEKKIin liittyen on tehty muun muassa seuraavat opinnäytetyöt ja tutkimukset:

Leinonen, A-M., Martikainen, H. & Tähkävuori-Mustaparta, R. 2019. AVEKKI-toimintatapamalli lastenpsykiatrisessa hoitotyössä: Ohje uusille työntekijöille aggressiivisten tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen KYS lastenpsykiatrian akuuttiosastolla 2753.
Savonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/262024

Kainulainen, H-M. 2018.
Lasten ja nuorten aggression hallintaan liittyvät käytänteet ja toimintatavat : AVEKKI-kouluttajamateriaalin kehittämistyö. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805219328

Ek, E. & Räisänen, J. 2017.
Tavallisimmat väkivaltatilanteet hoitotyössä : käsikirjoitukset Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatio-opintoihin. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705229532

Kuosmanen, T. & Huuskonen, N. 2017.
Väkivaltatilanteiden ennakointi ja hallinta psykiatrisilla osastoilla : Koljonvirran sairaalan hoitajien kokemuksia. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704184866

Lappalainen, L. 2017.
Turvallinen työympäristö - AVEKKI-koulutuksen kehittäminen Siun sotessa. Karelia-ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060612515 

Back, J. 2016
Poliisin asiantuntemuksen hyödyntäminen AVEKKIkouluttajien tietotaidon lisäämiseksi yhteistyössä AVEKKI-osaamiskeskuksen kanssa. Poliisiammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016110415750

Ekosaari, L. 2016.
Kivenpuiston toimintakulttuuri muutoksessa - AVEKKI-toimintatapamallin juurtumisen edellytyksiä
Humanistinen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016111416133

Sagulin-Raatikainen, A. & Suomela, S. 2016.
Esitutkimus AVEKKI-toiminnan käyttöönotosta Wiitaunionissa. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604023781

Hätinen, A. 2015.
Haastavan asiakkaan kohtaaminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015092314833

Korvola, J. 2014.
Potilas käyttäytynyt hoitotilanteessa väkivaltaisesti –merkintä : Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405076402

Merikari, S. 2014.
AVEKKI-toimintatapamalli työvälineenä lastenpsykiatrisella osastolla.Tampereen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014120318161

Ratinen, Tuomo 2013.
AVEKKI-toimintatapamallin vaikutukset vammaistyössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112017541 

Hackzell T. 2013.
Uhkaavan ja aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen diakoniatyössä : henkilöstökoulutus Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijöille.
Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201302132301

Sürmeli M. 2013.
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön mielipiteitä AVEKKI1-koulutuksesta saadusta tiedosta ja osaamisesta. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305219913

Hippi H. & Ahonen P. 2012.
AVEKKI-toimintatapamalli tutuksi perheille. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112917349

Ylönen M. 2011.
”Apua jaksamaan haastavassa työssä” : AVEKKI-toimintatapamalli työntekijöiden kokemana Vaalialan kuntoutuskeskuksen lastenyksiköissä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011092813304

Haikonen E. & Pulkkinen T. 2010.
Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen: Ohjeistuksen kehittäminen Mikkelin kotihoidon henkilöstölle. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005118907

Mustonen, M., Puhakka, M. & Pulkkinen, H. 2010.
Hoitajien kirjaamat väkivaltatilanteet Niuvanniemen sairaalan interventio-osastoilla. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120917659

Parviainen P. & Ulmanen L. 2010.
Päivystysalueen henkilöstön näkemyksiä väkivallan hallintakeinoista. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120116661

Piitulainen T., Blohin J. & Kankkunen, K. 2010.
Avekki-koulutuksen antamat valmiudet väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen Niuvanniemen sairaalassa. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010110514201

Juuti T., Juntunen A. & Heinänen M. 2009.
Avekki 1-koulutukseen osallistuneiden mielipiteitä koulutuksen sisällöstä ja soveltuvuudesta työelämän väkivaltatilanteisiin. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200912016608

Lamberg J., Heikkinen M. & Huttunen K. 2009.
Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien lasten vanhempien kokemuksia AVEKKI-perhekoulutuksen annista. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200912077301

Frilander M. & Hämäläinen J. 2008.
Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian klinikan hoitajien kokemuksia AVEKKI I -koulutuksesta ja sen ylläpitokoulutuksesta. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Inkinen U. & Koskivuori A-L. 2008.
Röntgenhoitajien kokemuksia uhka- ja väkivaltatilanteista Kys:n röntgenosastolla. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Karhunen A. & Röppänen L. 2008.
Taistele tai pakene - Niuvanniemen sairaalakoulun henkilökunnan näkemykset aggressiivisuuden hallinasta ja ennaltaehkäisystä. Erityiskasvatuksen kandidaatin tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuun yliopisto

Lång T. 2008. Väkivaltatilanteet vastaanottotoiminnassa – tarkasta, turvaa, toimi ja toivu. Kehittämistyö. Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Taattola S. 2007. Väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta – sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön arvioita AVEKKI -kouluttajakoulutuksesta. Pro gradu. Hoitotieteenlaitos. Kuopion yliopisto.

AVEKIsta lehdissä ja muissa julkaisuissa:

Kauppila K., Lommi R., Hakkarainen K. &  Hemmi A. 2019.
AVEKKI-luokitus vuorovaikutukseen arjen vaativissa tilanteissa. Lasten asialla -lehti, verkkopalsta. Lastenneurologianhoitajat ry.

Aho J., Pennanen H., Kauppila K. & Sirén P. 2016. Developing together good practices within AVEKKI-model - Cooperation between education and working life. Proceeding book of 5th International Conference on Violence in the Health Sector. Dublin, Ireland.

Heikkinen J., Korhonen H., Korhonen I., Rutanen H., Rönkkö S., Aho J. & Pennanen H. 
Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia AVEKKI-koulutuksesta. Bionalyytikko, 1/2016.

Äijälä J. (toim.) Käytös hallintaan värikoodin avulla. Täydennyskoulutus. Opettaja 13/2016, 37.

Hämäläinen, K., Kanerva, A. & Huttunen, P. Hoitokulttuurin muutos vähensi eristämistä. Sairaanhoitaja, 7/2015.

Työkaluja väkivallan ehkäisyyn. Tehy nro 8/2011, s. 24-27.

Taattola S. & Ruotsalainen A-L. 2010. Prevention and management of violence (AVEKKI) in Health Care Study Programme at Savonia University of Applied Sciences. Proceeding book of Second International Conference on Violence in the Health Sector. From Awareness to Sustainable Action. Netherlands.

AVEKKI -toimintamallista apua lapsen haastavaan käyttäytymiseen. Joroisten lehti.

AVEKKI konferensseissa:

AVEKKIa ja siihen liittyviä produktioita on esitelty lukuisissa ammatillisissa koulutus- ja konferenssitilaisuuksissa Suomessa. Ulkomailla mm.:

Aho J., Pennanen H., Kauppila K. & Sirén P. 2016.
Developing together good practices within AVEKKI-model - Cooperation between education and working life. 5th International Conference on Violence in the Health Sector. Dublin, Ireland.

Taattola S. & Ruotsalainen A-L. 2010. Prevention and management of violence (AVEKKI) in Health Care Study Programme at Savonia University of Applied Sciences. Second International Conference on Violence in the Health Sector. From Awareness to Sustainable Action. Netherlands.

remes 2017