AVEKKI kouluttajakoulutus ja Valtakunnalliset päivät 2020

AVEKKIa on kehitetty ja koulutettu jo 15 vuotta vastaamaan toimintatapamallina työn turvallisuuteen.

 

Vuoden 2020 kouluttajakoulutus muistetaan poikkeuksellisista olosuhteista koronan vuoksi. Koulutuksen viimeiset lähiopetuspäivät olivat lokakuun lopulla. Hyvin tärkeänä pidettiin sitä, että kattava lähiopetus kouluttajaksi kasvussa saatiin toteutettua: AVEKIn ymmärtäminen ja kouluttajaksi kasvaminen tapahtuu paljolti yhteisen vuorovaikutuksen, kokemusten ja palautteensaamisen kautta. Itsenäistä opiskelua unohtamatta.

Kuvassa vuorovaikutustilanne, jossa kouluttajat harjoittelevat onnistunutta tilanteenhallintaa. Toimiva, ennakoiva vuorovaikutus on usein avainasemassa turvalliseen työnsujumiseen.

AVEKKI II kouluttajakoulutus 3425 a

20 AVEKKI-kouluttajaa valmistuu loppuvuoden aikana. He työskentelevät ja kouluttavat AVEKKIa ympäri Suomea mm. ensihoito-, päivystyshoito- ja kehitysvammatyössä, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa. 

Haku alkuvuodesta 2021 alkavaan AVEKKI-kouluttajakoulutukseen on käynnissä, katso tarkemmin täältä.

https://taydennys.savonia.fi/koulutukset/sosiaali-ja-terveysala

Marraskuun lopulla pidetyillä AVEKKI-kouluttajien valtakunnallisilla päivillä oli teemoina kouluttajat lisäsivät osaamistaan muun muassa aggressioteeman näkökulmista lasten kokemana ja lasten kanssa tehtävässä työssä. Niinikään opittiin lisää kriisin ymmärtämisen tärkeydestä AVEKKI-kouluttajana ja muista kouluttajille ajankohtaisista teemoista.
20201118 090503 resized


Kuvassa alla AVEKKI-kouluttaja TtT Kirsi Kauppila keskusteluttaa osallistujia liittyen tutkimukseensa lasten kiinnipidoista. Hänen tutkimuksensa lukuisine esimerkkeineen poiki oivalluksia ja keskustelua AVEKKI-toimintatapamallin osioista ja kokonaisuudesta.  

20201118 090544 resized

Lapset ovat halukkaita kertomaan kiinnipitokokemuksestaan

Lasten kokemukset rajoittamismenetelmien käytöstä lastenpsykiatrisessa osastohoidossa, vanhempien näkemykset kiinnipitojen toteutuksesta ja kiinnipitotilanteisiin johtaneita syistä. Muun muassa näitä runsaasti mielenkiintoa herättäneitä teemoja käsitteli Kirsi Kauppilan (hoitotyön kliininen asiantuntija, AVEKKI-kouluttaja) tohtorin väitöstilaisuudessaan Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa 13.12.2019. 
kirsi2
 
Väitöskirja tarjoaa laajasti uutta tietoa teemaan liittyen: monet lapset tunnistivat kiinnipitoon johtaneita syitä ja kuvasivat kiinnipitokokemuksiaan kirjavina fyysisinä ja psyykkisinä tuntemuksina, pääosin kielteisinä. Lapset esimerkiksi kokivat ohjeiden noudattamattomuuden usein kiinnipidon syyksi, vaikkakin kirjausten mukaan hoitajiin kohdistunut väkivalta oli puolessa tilanteista syynä. Osa lapsista koki, että ilman kiinnipitoa ei olisi kyennyt rauhoittumaan. Rajoittamismenetelmien käyttö on vähentynyt selvästi viime vuosikymmeninä: nykyään noin seitsemäsosa lapsesta kokee kiinnipidon osastohoidon aikana.
 
Kirsi Kauppila on kouluttanut ja juurruttanut pitkään AVEKKI-toimintatapamallia ja työ on kohdentunut pitkälti myös perheisiin, jotka tarvitsevat apua lapsen aggression suhteen, kts. lisää esim TÄSTÄ. On tärkeää tukea vanhempia lastensa aggressiotilanteiden hallintaan ja käsittelemään rajoittamistilanteita lastensa kanssa. Lisätietoa Kauppilan väitöskirja tarjoaa esimerkiksi kiinnipitokäytäntöjen kehittämiseen osastohoidossa ja osoittaa muun muassa sen, että tilanteiden jälkiselvittelyä tulee tarjota entistä systemaattisemmin osastohoidossa olevalle lapselle hänen kehitystasonsa huomioiden. AVEKKIn jälkiselvittelyprotokollia käytetään useissa työyksiköissä ja niiden sisältö oli merkittävä osa väitöskirjatutkimuksessa lasten kokemusten aineistonkeruussa.
kirsi1

Poimintoja AVEKKI-rintamalta

- AVEKKI-kouluttajat Tanja Ruth ja Juha Engström Eskoon tuki- ja osaamiskeskukselta jakoivat tietoa AVEKKI-toimintamallista ja sen toteutumisesta Eskoossa THL:n järjestämillä Terve-Sos –messuilla Oulussa toukokuussa.  

ruth

- Lastenneurologian hoitajat ry:n julkaisussa, Lasten asialla –lehden verkkopalstalla julkaistiin artikkeli nimeltä ” AVEKKI-luokitus vuorovaikutukseen vaativissa tilanteissa”. Voit lukea artikkelin TÄÄLTÄ. Luokitus on keskeinen osa AVEKKI-toimintamallissa: se auttaa ymmärtämään eriasteisia haastavia tai uhkaavia tilanteita ja löytämään yhteisiä keinoja niistä selviytymiseen. AVEKIn luokitusta käytetään esimerkiksi hoito-, kasvatus- ja opetustyössä, mutta sitä opetetaan myös perheille, jotta he voivat hyödyntää sitä konkreettisesti oman arkensa haastavuudessa. Kirjoittajina artikkelissa mm. hoitotyön kliininen asiantuntija, AVEKKI-kouluttaja, Kirsi Kauppila TAYSista ja AVEKKI-asiantuntija, Risto Lommi Savonia-amk:sta.
AVEKKIsta on räätälöity koulutusmateriaali toteutettavaksi juuri lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, ja monet AVEKKI-kouluttajat ovat päivittäneet osaamisensa teeman koulutustoteutuksessa. Materiaalissa huomioidaan juuri lasten ja nuorten erityispiirteet aggressioteemaan nähden.

- Syksyllä AVEKKI-kouluttajat Jukka Aho ja Helena Pennanen kouluttivat Savonialla kiinalaisille terveysalan opiskelijoille AVEKKIa. AVEKKIa koulutetaan vaihto-opiskelijoille säännöllisesti, sillä monissa maissa ei ole olemassa toimintatapamalleja työssä ilmenevän aggression tai väkivallan turvalliseen hallintaan. Opiskelijat kokevat AVEKIn antavan työkaluja hahmottaa aggressio-ilmiön laajuutta ja keinoja pyrkiä hallitsemaan sitä tulevissa työtehtävissään. Vuorovaikutuksen tärkeys ja ennaltaehkäisyn monet ulottuvuudet koetaan hyvin tärkeiksi.

chinese avekki

- Valtakunnallisilla avannehoitajien koulutuspäivillä marraskuussa Kuopiossa AVEKKI-asiantuntija Jani Kirjavainen luennoi AVEKKI-teemoista esityksessään "Henkistä tukea tarvitseva potilas, kuinka kohtaan?".

- Haku kevään 2020 AVEKKI-kouluttajakoulutukseen on käynnissä. Katso tarkemmin etusivulta tai TÄSTÄ. Linkin kautta löydät myös tulostettavan, tarkemman esitteen.

Kuulumisia kouluttajien valtakunnallisilta päiviltä

Yli kolmekymmentä AVEKKI-kouluttajaa kokoontui tapaamaan toisiaan ja täydentämään osaamistaan 12.-13.11.2019 Savonia-amk:lle Kuopioon.

Päivien teemoina oli muun muassa kouluttajana toimiminen – laaja teema, johon AVEKKI-kouluttaja Niko Kivimäki Vaalijalan kuntayhtymästä johdatteli osallistujat varsin vaikuttavasti.

Tärkeänä koettiin niinikään syventävä tietous harjoitteiden kouluttamisosaamisesta, AVEKKI-kouluttaja Sampo Saarivirran opettamana. Yhteisoppiminen keskittyi päivillä myös aggressioteemaan liittyvään työturvallisuuteen eri työympäristöissä.

sampo 

AVEKKI-kouluttaja, opettaja Sampo Saarivirta & harjoitteiden kouluttamisosaaminen

 

lauri

Professori Lauri Kuosmanen & mielenterveyden näkökulma ja työturvallisuus

 

AVEKKIa – Yksin ja seurassa. AVEKKI -kouluttajakoulutus Kuopiossa keväällä 2019

 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, sisäkatto, lattia, seinäKuvaus luotu automaattisesti 

Talvisena helmikuun aamuna 20 vielä toisilleen lähes tuntematonta ihmistä astelee toppatakeissaan Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksen toisen kerroksen ATK-luokkaan. Ovella heidät toivottaa iloisesti tervetulleeksi Jukka Ahoksi ja Jani Kirjavaiseksi esittäytyvät kouluttajat. 

AVEKKI-kouluttajakoulutukseen valitut ovat turvallisuus- opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ammattinimikkeinä muun muassa hoitaja, esimies, opettaja ja ohjaaja. Toisiaan ihmeissään katsellessaan ei monikaan heistä arvaa, millainen matka kevät tulee olemaan. Päättyen valkean hangen alta paljastuvaan vihreään savolaiseen maisemaan ja AVEKKI-kouluttajakoulutuksen näyttökokeisiin.
   

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, sisäkatto, seinäKuvaus luotu automaattisestiAVEKKI on kouluttautujille jollain tapaa tuttu joko omista opinnoistaan tai työpaikaltaan. Kokemukset toimintatapamallista ovat olleet hyviä. Sen keinoin on oikeasti pystytty vaikuttamaan asiakkaiden aggressiivisen käytöksen hillitsemiseen. Lisäksi toimintatapamallin on koettu työyksiköissä kohentaneen yhteisöllisyyttä ja antaneen työkaluja käytännön työhön. Koulutukseen hakeutuminen on siis lähtöisin työnantajien ja työn tarpeesta. Esimerkiksi Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on tavoitteena kouluttaa koko henkilöstö toimimaan AVEKKI-toimintatapamallin mukaan.


Myös osallistujien oma mielenkiinto teemaan Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, nainen, ulko, rakennusKuvaus luotu automaattisestija työssä kohdatut tilanteet ovat ohjanneet kouluttautujia hakeutumaan koulutukseen. Anne ja Hanna työskentelevät Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten akuuttiosastolla ja ovat huomanneet rajoittamista vaativat tilanteet jo osaksi hoitajan työnkuvaa. Samulin ja Villen on motivoinut koulutukseen työväkivallan ennaltaehkäisy, mihin AVEKKI-toimintatapamalli antaa välineitä.   

 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, lattia, pöytäKuvaus luotu automaattisestiKouluttajakoulutus kestää koko kevään ja huipentuu osaamisen näyttämiseen kesäkuun alussa. Opetus koostuu, varsinkin aluksi, teoriaopetuksesta ja käytännön harjoitteista. Osaamisen lisääntyessä näkökulmaa kohdennetaan kouluttajana kehittymiseen. Opetusmenetelmät ovat monipuoliset: koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja opponoidaan. Ryhmähenki syventyy lähiviikkojen tiiviistä yhdessäolosta sekä kokemusten ja vinkkien jakamisesta. Väliviikoiksi saadaan itseopiskelutehtäviä, joista saatu palaute on rakentavaa ja kannustavaa.   

 

 Kuva, joka sisältää kohteen sisä, seinä, henkilö, lattiaKuvaus luotu automaattisesti

 

 Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, lattia, pöytäKuvaus luotu automaattisestiAVEKKI-kouluttajakoulutuksessa syvennytään myös simulaatio-opetukseen Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatiokeskuksessa. Kouluttautujien omien simulaatioiden suunnittelussa näkyy moniammatillisuus.Monen mielestä koulutuksen parasta antia olikin muilta ammattilaisilta oppiminen ja uusien näkökulmien saaminen tuleviin koulutuksiin.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lattia, sisä, henkilö, valikoimaKuvaus luotu automaattisestiKoulutus on vastannut kouluttautujien odotuksia. Sisältö on laaja, monipuolinen ja opetus tehokasta. Parhaaksi koulutuksessa on koettu ryhmä, joka on monimuotoinen, innostava ja toisiaan kannustava, turvallinen ja kasvanut kevään kuluessa yhteen. Samalla on avautunut uudella tapaa työtapojen yhtenäistämisen merkitys asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kuvaukset ja kertomukset osallistujien työpaikoilta ja koulutuskokemuksistaan ovat yhtä lailla antoisia. Koulutuksessa on tutustuttu ja ystävystytty. 

 

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, seinä, lattiaKuvaus luotu automaattisesti
Kaikkinensa kouluttajakoulutus on ollut mielenkiintoinen ja rankkakin kokonaisuus. Fyysisten harjoitteiden sijaan on korostunut yhteisöllisyys, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy ja ennakointi. Varmuus esiintymiseen ja kouluttamiseen hioutuu lukuisilla toistoilla, vertaispalautteella, opettajien palautteella ja opetusharjoitteluilla.  Koulutus on antanut valmiudet AVEKKI-koulutuksen toteuttamiselle. Siihen ryhmä lähtee osin vielä kauhulla ja jännityksellä, kuitenkin luottavaisin mielin ja mielenkiinnolla, kaikki ehdottomasti innolla.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lattia, henkilö, sisä, yleisurheiluKuvaus luotu automaattisesti

 

 

  Asenne ratkaisee ammatillisuuden!

 

 

 

 

 

Kirjoittajat:  

Tuomo Huurre, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Tuija Pakarinen, Savonia-ammattikorkeakoulu