Lapset ovat halukkaita kertomaan kiinnipitokokemuksestaan

Lasten kokemukset rajoittamismenetelmien käytöstä lastenpsykiatrisessa osastohoidossa, vanhempien näkemykset kiinnipitojen toteutuksesta ja kiinnipitotilanteisiin johtaneita syistä. Muun muassa näitä runsaasti mielenkiintoa herättäneitä teemoja käsitteli Kirsi Kauppilan (hoitotyön kliininen asiantuntija, AVEKKI-kouluttaja) tohtorin väitöstilaisuudessaan Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa 13.12.2019. 
kirsi2
 
Väitöskirja tarjoaa laajasti uutta tietoa teemaan liittyen: monet lapset tunnistivat kiinnipitoon johtaneita syitä ja kuvasivat kiinnipitokokemuksiaan kirjavina fyysisinä ja psyykkisinä tuntemuksina, pääosin kielteisinä. Lapset esimerkiksi kokivat ohjeiden noudattamattomuuden usein kiinnipidon syyksi, vaikkakin kirjausten mukaan hoitajiin kohdistunut väkivalta oli puolessa tilanteista syynä. Osa lapsista koki, että ilman kiinnipitoa ei olisi kyennyt rauhoittumaan. Rajoittamismenetelmien käyttö on vähentynyt selvästi viime vuosikymmeninä: nykyään noin seitsemäsosa lapsesta kokee kiinnipidon osastohoidon aikana.
 
Kirsi Kauppila on kouluttanut ja juurruttanut pitkään AVEKKI-toimintatapamallia ja työ on kohdentunut pitkälti myös perheisiin, jotka tarvitsevat apua lapsen aggression suhteen, kts. lisää esim TÄSTÄ. On tärkeää tukea vanhempia lastensa aggressiotilanteiden hallintaan ja käsittelemään rajoittamistilanteita lastensa kanssa. Lisätietoa Kauppilan väitöskirja tarjoaa esimerkiksi kiinnipitokäytäntöjen kehittämiseen osastohoidossa ja osoittaa muun muassa sen, että tilanteiden jälkiselvittelyä tulee tarjota entistä systemaattisemmin osastohoidossa olevalle lapselle hänen kehitystasonsa huomioiden. AVEKKIn jälkiselvittelyprotokollia käytetään useissa työyksiköissä ja niiden sisältö oli merkittävä osa väitöskirjatutkimuksessa lasten kokemusten aineistonkeruussa.
kirsi1